Preskočit na obsah

Rezidencia - Lúčna

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej rezidencie - súboru 22 rodinných domov s novonavrhovanou infraštruktúrou: obslužná účelová komunikácia napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu - ul. Samuela Tešedíka, chodník pre peších, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vodovod, elektrický NN rozvod, vonkajšie osvetlenie, oplotenie jednotlivých pozemkov RD.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: DEMAKO s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 53372395
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Michalovce
  Príslušný stavebný úrad - Mesto Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.08.2022
  Spracovateľ zámeru Mgr. Matúš Lopatník
  Text zámeru
  15.08.2022
  15.08.2022