Preskočit na obsah

Rezidencia Dúbravka - Hanulova a BD Hanulova 5/D

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového bytového súboru doplneného plochami občianskej vybavenosti s vlastným zázemím za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle územného plánu dotknutého sídla. Realizáciou navrhovaného investičného zámeru dôjde v dotknutej mestskej časti k rozšíreniu ponuky priestorov pre bývanie s plochami občianskej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva a k skultúrneniu lokality.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ing. Peter Králik, s. r. o., Rostovská 42, 831 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47550767
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Dúbravka (stavebný úrad)
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.04.2022
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  19.04.2022
  19.04.2022
  01.08.2022