Preskočit na obsah

REZIDENCIA BOTTOVA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť predstavuje stavbu a prevádzku polyfunkčného objektu s podzemnou parkovacou garážou a príslušnou občianskou a technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest. Dominantnou funkciou objektu je bývanie, ďalšími funkciami sú ubytovanie a obchod. Polyfunkčný objekt je koncipovaný ako dvojica osovo súmerných hmôt prepojených podzemnými parkovacími podlažiami. Prízemie objektu je riešené s umiestnením prevádzok občianskej vybavenosti. Zvyšný pozemok bude otvorený verejnosti a neoplotený, tak aby sa zapojil do organizmu mesta, dotvorený atraktívnymi sadovými úpravami verejnej zelene a drobnou architektúrou.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Development 5, s.r.o., Eurovea Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 43837671
 • Povoľujúci orgán: MÚ MČ BA - Staré Mesto, OÚBA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.12.2017
  Text zámeru
  19.12.2017
  12.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.05.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  12.06.2018