Preskočit na obsah

REVITALIZÁCIA ZÓNY PENTAGON, BYTOVÝ DOM HRADSKÁ, BYTOVÝ DOM TALIN, REVITALIZÁCIA PARKU

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je dotvoriť existujúce obytné prostredie Stavbárskej ulice o bytový dom TALIN a bytový dom HRADSKÁ, disponujúcich prevažne malometrážnymi účelovými bytmi,ktorých súčasťou je revitalizácia okolia bytových domov a snaha zlepšiť tak celkovú kvalitu života v danej lokalite – Pentagon. Súčasťou projektu je aj revitalizácia parkových plôch.
 • Dotknutá obec: Okres Bratislava II (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: LUXCON, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35923351
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Vrakuňa, OÚ OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.06.2018
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o.
  Text zámeru
  25.06.2018
  07.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.02.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  12.03.2019