Preskočit na obsah

Revitalizácia vrtu Gbely G 142

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou činnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 1.5 Tažba a úprava zemného plynu 1.6 Povrchové priemyselné prevádzky pre tažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je: • revitalizácia zlikvidovaného vrtu Gbely G 142 a opätovné overenie plynonosnosti spodnomiocénnych glaukonitických pieskovcov, • krátkodobá čerpacia skúška s cieľom overenia množstva zásob horľavého zemného plynu, • ťažba a jednoduchá úprava zemného plynu, • meranie a regulácia tlaku a množstva zemného plynu, • využitie zemného plynu pre pohon kogeneračných jednotiek na výrobu elektrickej energie s jej následným dodaním do elektrickej distribučnej sústavy, • vybudovanie podzemnej káblovej elektrickej prípojky za účelom dodávania vyrobenej elektrickej energie do 22 kV distribučnej elektrickej sústavy, • po overení zásob plynu dlhodobou čerpacou skúškou z vrtu Gbely G 142, ktorá ak potvrdí dostatočnú plynonosnosť, realizácia ďalších vrtov Gbely G 143, Gbely G 144 a Gbely G 145, vrátane príslušnej infraštruktúry (najmä prepojovacie plynové a elektrické prípojky, separácia kvapaliny z plynu, redukcia tlaku plynu). Účelom realizácie navrhovanej činnosti je racionálne a efektívne využitie nerastných surovín pri súčasnom zvýšení energetickej sebestačnosti a bezpečnosti na lokálnej úrovni v tejto geografickej oblasti Slovenska.
 • Dotknutá obec: Gbely (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36286192
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Bratislave
  Mesto Gbely
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.03.2023
  Spracovateľ zámeru EKOS PLUS s.r.o., Župné nám.7, 811 03 Bratislava
  Text zámeru
  22.03.2023
  22.03.2023
  22.03.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.05.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  05.06.2023