Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je revitalizácia historického parku v intenciách jeho kultúrnohistorickej hodnoty s prihliadnutím na jeho terajší stav. Jej cieľom je realizácia navrhovaných sadovníckych a stavebných úprav priestoru mestského parku, ktoré sú koncipované tak, aby svojim prevedením neohrozovali a nepoškodzovali perspektívne dreviny pri výraznom zvýšení estetickej a úžitkovej hodnoty tohto priestoru.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: Mesto Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.10.2019
  Text oznámenia o zmene
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.12.2019