Preskočit na obsah

RETAIL BOX Banská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vybudovanie areálu s občianskou (mestskou) vybavenosťou obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami. Areál RETAIL BOXu bude tvoriť objekt „obchodnej galérie“ s ponukou tovaru a služieb v Banskej Bystrici a jej spádovej oblasti. Doplnkovými službami budú autoumyváreň, čerpacia stanica pohonných látok a kiosk so samoobslužným predajom. Zámerom je vytvoriť prevádzku občianskeho vybavenia, ktorá svojou ponukou doplní už ponúkané služby v okolitom území a zároveň splní podmienky vyplývajúce z územného plánu. Navrhovaná činnosť v parametri počtu parkovacích stojísk spadá do limitov zisťovacieho konania.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: KLM BB a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 50570978
 • Povoľujúci orgán: Mesto Banská Bystrica - stavebný úrad
  Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Právoplatné rozhodnutie
  10.05.2021

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.12.2020
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica
  Text zámeru
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  22.12.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.03.2021