Residence Twins, s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 50 064 851 - Bytový dom „RESIDENCE TWINS“, Považská Bystrica, Bytový dom „B.D. Manín“ Považská Bystrica

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Zistovacie konanie

Základne informácie