Residence Twins, s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO: 50 064 851 - Bytový dom „RESIDENCE TWINS“, Považská Bystrica, Bytový dom „B.D. Manín“ Považská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba dvoch bytových domov o celkovej zastavanej ploche 2629,72 m2 s celkovým počtom parkovacích plôch 138, bytového domu „RESIDENCE TWINS“, a bytového domu „B.D.Manín“ v meste Považská Bystrica, čím dôjde k rozšíreniu obytných plôch v meste Považská Bystrica ako aj k zatraktívnenie nevyužívaného a spustnutého územia (areál bývalého letného kina výstavbou navrhovaných bytových domov, rešpektujúc väzby k okolitej zástavbe a prírodnému prostrediu lokality. Navrhovaná výstavba má ambíciu vytvoriť príjemné prostredie na moderné mestské bývanie.
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: Residence Twins, s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50064851
 • Povoľujúci orgán: Mesto Považská Bystrica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.