Preskočit na obsah

Rekultivácia na spätné zasypávanie dobývacieho priestoru Gbely I. a využitie odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rekultivácia dobývacieho priestoru Gbely I., v časti, kde došlo k vyťaženiu ložiska tehliarskej suroviny na pozemkoch parc. č. 2860/10, 2860/19, 2860/20 a 2860/21, v katastrálnom území Gbely. Spätné zasypávanie výkopov v dobývacom priestore sa považuje za banskú činnosť. Ide o súčasť technickej rekultivácie, ktorá slúži na zahladenie ťažobnej činnosti, ktorou v teréne vznikla depresia. Technická rekultivácia má charakter agromelioračných prác za účelom vytvorenia pôdneho profilu zodpovedajúceho hrúbke a charakteru pôvodného stavu fyzikálnych vlastností pôd. Na tento účel spätného zasypávania sa plánujú použiť inertné odpady (kategórie ostatný „O“ odpad). Súčasťou bude tiež biologická rekultivácia územie.
 • Dotknutá obec: Gbely (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: CIHELNA GBELY s.r.o., Naftárska 965, Gbely 908 45
 • IČO Navrhovateľa: 53458419
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trnava, OSŽP – OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.05.2022
  Spracovateľ zámeru CIHELNA GBELY s.r.o., Naftárska 965, Gbely 908 45, Václav Anovčin
  Text zámeru
  27.05.2022
  27.05.2022
  27.05.2022
  27.05.2022
  27.05.2022