Preskočit na obsah

Rekreačné chaty Stránska chrasť, 2. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny vykonávanej činnosti je rozšíriť chatovú osadu Stránska chrasť o nové rekreačné objekty a technickú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, distribučné NN rozvody) pre potreby rozvoja turistického ruchu v obci Svätý Kríž v rekreačnom území obce Svätý Kríž.
 • Dotknutá obec: Svätý Kríž (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž
 • IČO Navrhovateľa: 42388252
 • Povoľujúci orgán: Obec Svätý Kríž
  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie (vodné stavby)
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.09.2021
  Text oznámenia o zmene
  06.09.2021
  06.09.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.06.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien