Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre polnohospodárstvo vrátane melioracných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predkladaná zmena navrhovanej činnosti rieši rekonštrukciu s modernizáciou závlahovej stavby a čerpacej stanice Oponice - I. tlakové pásmo. Účelom je zabezpečenie bezpečnej prevádzky, predĺženie jej životnosti a elektronizácia riadenia automatizácie čerpacej stanice.
 • Dotknutá obec: Oponice (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: OkÚ Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36553069
 • Povoľujúci orgán: Obec Oponice, OÚ TO OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.09.2018
  Text oznámenia o zmene
  11.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  09.11.2018