Preskočit na obsah

Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizácia celkovej kapacity skládky odpadov, zosúladenie technických podmienok a zmien konštrukčných materiálov oproti pôvodnému projektu a rekultivácia skládky odpadov. Dobudovanie štvrtej etapy skládky odpadov, s ktorou celková kapacita neprekročí pôvodne projektovanú kapacitu skládky odpadov.
 • Dotknutá obec: Podtureň, Liptovský Peter (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok
 • IČO Navrhovateľa: 00315494
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.09.2020
  Text oznámenia o zmene
  07.09.2020
  07.09.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.04.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  03.06.2021