Preskočit na obsah

Rekonštrukcia objektu Bezručova 5

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmenou navrhovanej činnosti sa mení funkčné využitie objektu na Bezručovej ulici č. 5. Objekt na Bezručovej 3 ostáva bez zmeny v zmysle vydaného územného rozhodnutia. Navrhovaná zmena funkcie z pôvodnej - administratíva a nemocnica - na novú - bývanie, apartmánové bývanie a občianska vybavenosť.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Bezručova Invest, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 43870295
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  10.12.2014
  10.12.2014
  10.12.2014
  10.12.2014
  10.12.2014
  10.12.2014
  10.12.2014
  10.12.2014
  Vyjadrenie
  15.12.2014