Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným účelom navrhovanej zmeny činnosti je rekonštrukcia farmy, ktorá spočíva v prístavbe dvoch objektov maštalí (SO NOVÁ 4 a SO NOVÁ 6) a jednou novostavbou maštale (SO. 09) pre výkrmové ošípané prepojenými tzv. preháňacou chodbou.
 • Dotknutá obec: Bruty (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Pigagro, s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec 360, zastúpený splnomocneným zástupcom, spoločnosťou EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 25, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36046272
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Stále pracovisko Nitra, odbor IPKZ, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.02.2018
  Text oznámenia o zmene
  16.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  11.05.2018