Rekonštrukcia a modernizácia prevádzky povrchových úprav – galvanizovne Nižná

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Inštalácia automatickej linky alkalického zinkovania s programovým riadením predstavuje pokročilý stupeň v prevádzaní povrchových úprav. Počítačovým riadením linky sa vylúči značný vplyv ľudského faktora pre ovplyvnenie kvalitatívnych výstupov povrchových úprav z technológie. Navrhovanou činnosťou sa zvýši objem kadí o 53,66 m3.
 • Dotknutá obec: Nižná (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PLASTKOVO, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36407852
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina
  Obec Nižná
  Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.10.2019
  Spracovateľ zámeru ENGOM, s.r.o.
  Text zámeru
  04.10.2019
  04.10.2019

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  05.02.2020

  Verejné prerokovanie

  zasadačka Obecného úradu v Nižnej, Nová doba 506, 027 43 Nižná 06.02.2020 o 16:00