Rekonštrukcia Farmy Terezov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je zmena využitia objektov farmy pre produkciu výkrmových ošípaných na objekty pre ustajnenie prasníc a produkciu odstavčiat, ktoré budú následne prevážané na iné farmy, kde budú vykrmované do jatočnej veľkosti. V súvislosti s touto zmenou je potrebné súčasné objekty maštalí prerobiť a prispôsobiť pre potreby ustajnenia prasníc a odstavčiat.
 • Dotknutá obec: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EPP Slovensko s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec
 • IČO Navrhovateľa: 47241381
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
  Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.11.2018
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT enviro, a. s.
  Text zámeru
  22.11.2018

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  12.03.2019

  Verejné prerokovanie

  Velká zasadacka Mestského úradu v Hlohovci, 2. posch., dna 10.04.2019 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.09.2019
  Právoplatné záverečné stanovisko
  16.10.2019