Preskočit na obsah

Rekonštrukcia chaty pod Magurou a priľahlej vybavenosti

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaný objekt pozostáva z dvoch častí: hlavný objekt apartmánov a objekt podzemných garáži a služieb. Hlavný objekt má 2 podzemné podlažia, 5 nadzemných podlaží a podkrovie, pridružený objekt podzemných garáži má dve podzemné podlažia a prízemie. Obidve časti sú stavebné a dispozične prepojené v úrovni podzemných podlaží. V úrovni prízemia sa zámerne vytvára pasáž obchodov a služieb v smere z parkoviska k lyžiarskym svahom a dolnej stanici lanovky. Hlavný vstup do apartmánového domu je na úrovni 1.PP, zo severozápadnej strany. Pasáž s obchodnými prevádzkami je na úrovni prízemia, obchody a služby sú prístupné priamo z vonkajšieho prostredia. Na plochej streche nižšej časti (objekt podzemných garáži) sa nachádza detské ihrisko, ktoré bude prestrešené ľahkou strešnou konštrukciou. Tvar jednotlivých stavieb sa prispôsobuje morfológii terénu. Strecha na vyššej časti je sedlová s vikierom na juhozápadnej strane, prízemná časť bude prestrešená plochou pochôdznou strechou, na ktorej bude ešte ľahká konštrukcia sedlovej strechy. Strecha nad suterénnou časťou medzi objektmi bude plochá pochôdzna s betónovou zámkovou dlažbou, bude nadväzovať na spevnené plochy okolitých chodníkov a ciest
 • Dotknutá obec: Donovaly (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: GOIMPEX Bratislava a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35758015
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  18.08.2022
  Text oznámenia o zmene
  18.08.2022
  18.08.2022
  18.08.2022
  18.08.2022
  18.08.2022