Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru je vybudovanie regionálneho zberného dvora pre obce Cirošskej doliny (Belá nad Cirochou, Zemplínske Hámre, Dlhé nad Cirochou, Modrá nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Hažín nad Cirochou, Jasenov) s cca 15 000 obyvateľmi, tak, aby sa plnil štandard zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a aby obce plnili vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávajúcich predpisov.
 • Dotknutá obec: Belá nad Cirochou (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Navrhovateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou
 • IČO Navrhovateľa: 00322814
 • Povoľujúci orgán: Obec Dlhé nad Cirochou,
  Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.