Preskočit na obsah

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 (ďalej aj „RIÚS“) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej aj „IROP“) na území Nitrianskeho kraja a dosiahnutie komplementarity a synergie s ostatnými operačnými programami (ďalej aj „OP“). Ide o participatívny plánovací nástroj umožňujúci účasť relevantných partnerov pre uplatnenie princípu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v kraji ako súboru navzájom previazaných a územne zacielených tematických operácií. RIÚS je aplikáciou integrovaných územných investícií v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37861298
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.02.2018
  Oznámenie
  16.02.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  20.03.2018
  20.03.2018
  Text strategického dokumentu
  16.02.2018
  16.02.2018