Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 (ďalej len "RIÚS") je strategický dokument na regionálnej úrovni pre implementáciu finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 (ďalej len "IROP"). Dokument predstavuje neoddeliteľnú súčasť IROP, ktorého obsah je záväzný pre všetkých prijímateľov ako aj subjekty podieľajúce sa na implementácii operačného programu na území Nitrianskeho kraja. RIÚS predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre účinné využitie finančných prostriedkov IROP (Európskych investičných a štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a ostatných finančných zdrojov prijímateľov) počas programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 2014 - 2020.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37861298
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.