Regionálna integrovaná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIÚS) predstavuje strednodobý strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre regionálny rozvoj v ďalšom programovom období 2014 – 2020. RIÚS zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, zo 17. decembra 2013, kde sú zakotvené zásady partnerstva a integrovaný prístup k územnému rozvoju. RIÚS je implementačným nástrojom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej len IROP), ktorý identifikuje najvhodnejšie investície v oblastiach regionálnej dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a životného prostredia v území Košického kraja. Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS KSK sústreďuje svoje intervencie do vybraných cieľov týchto prioritných oblasti: – bezpečná a ekologická doprava v regióne, – ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, – konkurencieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne, – zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie. Prínosom celého RIÚS KSK je identifikovanie a realizácia priorít na základe ich analýzy a následného konsenzu aktérov v Košickom kraji, čím sa má dosiahnuť predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania, ktoré je typické pre doterajší intuitívne orientovaný prístup pri identifikácii a realizácii priorít z národnej úrovne.
 • Dotknutá obec: Košický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja
 • IČO Obstarávateľa: 35541016
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.