Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) - zmena navrhovanej činnosti

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Činnosť „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“ – je zameranou na využitie zberového papiera jeho recykláciou do produktu s vyššou pridanou hodnotou, o ktorý je na trhu vysoký záujem. Nová predpokladaná kapacita výroby dvojvrstvého papiera - testlineru je 70 000 t ročne. Z uvedeného dôvodu na zvýšenie výroby zberového recyklovaného papiera je potrebné zabezpečiť a vyrobiť väčšie množstvo pary, ktorá sa získa dodatočnou inštaláciou dvoch prídavných kotlov o spoločnom celkovom výkone 32 MW. Inštalácia dvoch nových kotlov podlieha podľa zákona EIA, kap. č. 2 - energetický priemysel, pol. 13 - Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12, časť B (zisťovacie konanie) - od 5 do 50 MW.
 • Dotknutá obec: Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Navrhovateľ: Bukóza Invest spol. s r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31666442
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia - IŽP Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.06.2020
  Text oznámenia o zmene
  27.05.2020
  27.05.2020
  27.05.2020