Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: výroba dvojvrstvového papiera v množstve 70 000t recykláciou zberového papiera a kartónov a v primeranej miere aj výpľuvov z výroby buničiny BUKOCEL , a.s.
 • Dotknutá obec: Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Navrhovateľ: BUKÓZA INVEST spol. s r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31666442
 • Povoľujúci orgán: SIŽP - IŽP Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Právoplatné rozhodnutie
  14.03.2017

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.01.2017
  12.01.2017
  Spracovateľ zámeru BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Ing. Peter Krauspe a Ing. Erik Kadlec
  Text zámeru
  12.01.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  10.02.2017