Preskočit na obsah

Recyklácia stavebného odpadu - doplnenie kapacity

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena posudzovanej činnosti spočíva v doplnení ďalších druhov odpadov, ktoré bude možné zhodnocovať na mobilných zariadeniach v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doplnenie pôvodne zamýšľaných nových mobilných zariadení (okrem existujúcich) za výkonnejšie zariadenia ako to bolo v pôvodnom zámere z roku 2020.
 • Dotknutá obec: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PROSPECT, spo. s.r.o.., Nové Zámky, J. Simora č. 5, 940 01 Nové Zámky
 • IČO Navrhovateľa: 34107100
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.02.2023
  Text oznámenia o zmene
  21.02.2023
  21.02.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2023