Radové rodinné domy - Moravany nad Váhom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovať súbor objektov tvoriacich spoločný obytný blok na ľavej strane pri vstupe od mesta Piešťany do obce Moravany nad Váhom. Na tejto ploche bude umiestnených 48 rodinných radových domov a 1 samostatne stojaci rodinný dom rôznych veľkostných kategórií o celkovej podlahovej ploche 9 600 m2, vrátane inžinierskych sietí a komunikácií.
 • Dotknutá obec: Moravany nad Váhom (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: RM Projekt, s. r. o., Južná trieda 82/B, 040 17 Košice - mestská časť Juh
 • IČO Navrhovateľa: 44642032
 • Povoľujúci orgán: Obec Moravany nad Váhom
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.