R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dobudovanie križovatky Kremnička z hľadiska zlepšenia dostupnosti mestských častí a komplexného doriešenia napojenia mesta so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  23.07.2018
  Text oznámenia o zmene
  23.07.2018
  23.07.2018
  23.07.2018
  23.07.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.10.2018
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  25.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  09.04.2019