Preskočit na obsah

Promenáda Living Park, Nitra

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prestavba a dostavba jestvujúceho železobetónového skeletu, ktorý je súčasťou pôvodného zámeru výstavby obchodného centra Citypark Nitra, na komplex so zmiešanými funkciami pre obchod, služby, gastroprevádzky, oddych, relax a bývanie.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: LIVING PARK a. s., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35947888
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor stavebného poriadku, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

  Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.09.2016
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text zámeru
  13.09.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  27.10.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text správy o hodnotení

  Verejné prerokovanie

  Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, zasadacka c. 634 26.01.2017 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.05.2017
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  26.06.2017
  26.06.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  01.02.2018