Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je vybudovanie stavby, ktorá bude slúžiť ako preventívna protipovodňová ochrana s cieľom chrániť stavby, záhrady, infraštruktúru obce a ostatné pozemky s poľnohosp. využitím v uvedenom území počas zvýšených prietokov na toku Blatná, a tým zamedziť škodám v obci Habovka a priľahlom území. Rekonštrukciou jestvujúcej úpravy toku do čo najprirodzenejšieho a prírode blízkeho stavu bude zachovaná jeho ekologická funkcia v krajine.
 • Dotknutá obec: Habovka (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: OkÚ Tvrdošín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Medvedzie 132, 02744 Tvrdošín
 • Navrhovateľ: Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka
 • IČO Navrhovateľa: 31577920
 • Povoľujúci orgán: Obec Habovka, Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.01.2018
  Spracovateľ zámeru DHI SLOVAKIA, s.r.o. Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO 35857579
  Text zámeru
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  03.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  12.07.2018