Preskočit na obsah

PROJEKT HÁJPARK KUTLÍKOVA

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie bytového domu s malou polyfunkciou v časti parteru a objektu spoločenskej sály s možnosťou parkovania v podzemnej garáži s prislúchajúcimi prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry a plochami zelene.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Imagine Development, s.r.o, Kutlíkova 13, 851 02 Braitslava
 • IČO Navrhovateľa: 36651231
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Petržalka, OÚ BA oddelenie ochrany prírody a vybr. zložiek ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.06.2014
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o, Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  17.06.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  24.07.2014