Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: POH SR sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 - 2020 a jeho účelom je zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie pre oblasť odpadov.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Schvaľujúci orgán: Vláda Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.