Program odpadového hospodárstva obce Kátlovce na roky 2016 - 2020

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Záväzná casť POH obce Kátlovce v zmysle § 10 ods.3 zákona c. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov, ďalej len "zákon o odpadoch") obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov) v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie, vrátane opatrení na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch. Smerná časť POH obce Kátlovce obsahuje informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a posúdenie potreby budovania nových zariadení- zámer na dobudovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi - zberný dvor pre potreby obce. V smernej časti sa nachádzajú tiež informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva a rozsah finančnej náročnosti programu.
 • Dotknutá obec: Kátlovce (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Trnava
 • Obstarávateľ: Obec Kátlovce - Obecný úrad, 919 55 Kátlovce č. 1
 • IČO Obstarávateľa: 312622
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.10.2019
  Oznámenie
  25.10.2019
  Text strategického dokumentu
  25.10.2019