Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strategický dokument pre oblasť odpadového hospodárstva Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 2020. Hlavným cieľom POH KK na roky 2016-2020 je vypracovať ciele a opatrenia pre komunálne odpady a pre odpady vyhradených výrobkov vznikajúce v Košickom kraji, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva t.j.: a) predchádzanie vzniku odpadov, b) príprava na ich opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov, e) zneškodňovanie odpadov
 • Dotknutá obec: Košický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice
 • IČO Obstarávateľa: 00151866
 • Schvaľujúci orgán: Okresný úrad Košice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.