Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stročín na roky 2021 – 2025

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dokument „ PHSR obce Stročín s výhľadom do roku 2025 (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje Hlavné ciele: ustanoviť pre obec Stročín (v rozsahu jeho administratívnych hraníc t.j. k.ú. obce) zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon). Vymedzeným riešeným území predmetnej územnoplánovacej dokumentácie je katastrálne územie obce Stročín.
 • Dotknutá obec: Stročín (okres: Svidník)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Svidník
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sovietskych hrdinov 102, 08901 Svidník
 • Obstarávateľ: Obec Stročín, Stročín 15 ,089 01 Svidník
 • IČO Obstarávateľa: 527831
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  13.04.2022
  Oznámenie
  13.04.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  26.05.2022
  Text strategického dokumentu
  13.04.2022