Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamienka na obdobie 2015-2023

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Implementácia aktivít deklarovaných v dokumente v rámci jednotlivých rozvojových priorít, pozitívne ovplyvnenie rozvoja obce, dosiahnutie zdravého sociálnoekonomického prostredia a zvýšenie kvality života obyvateľov, zvýšenie atraktivity obce pre jej obyvateľov, podnikateľov, potenciálnych investorov a návštevníkov
 • Dotknutá obec: Kamienka (okres: Humenné)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Humenné
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
 • Obstarávateľ: Obec Kamienka
 • IČO Obstarávateľa: 00323110
 • Schvaľujúci orgán: Obec Kamienka
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.