Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2023

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom dokumentu je na základe komplexnej analýzy územia, jeho silných a slabých stránkach, identifikovaných rozvojových potrebách stanoviť stratégiu jeho ďalšieho rozvoja v rôznych oblastiach tak, aby bol zabezpečený optimálny hospodársky a sociálny rozvoj územia s cieľom jeho vyváženého a udržateľného rozvoja
 • Dotknutá obec: Banskobystrický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37828100
 • Schvaľujúci orgán: zastupiteľstvo BBSK
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.