Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kluknava na roky 2023-2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom je analýza súčasného stavu a potrieb obce Kluknava, definovanie vízie, cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. PHRSR obce Kluknava je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy a v programovacom období do roku 2030 stanovuje víziu, globálny cieľ, určuje hlavné smerovanie rozvoja obce v štyroch tematických prioritách (Služby občanom, Lokálna ekonomika a zamestnanosť, Zelenšia obec, Efektívnejšia a kvalitnejšia doprava), ktoré rozhodujúcim spôsobom vplývajú na kvalitu života obyvateľov obce Kluknava, navrhuje špecifické ciele a typy opatrení na naplnenie stanovených priorít. Dokument definuje merateľné indikátory na monitoring a zhodnotenie implementácie PHRSR.
 • Dotknutá obec: Kluknava, Žakarovce, Jaklovce, Richnava, Ovčie, Hrabkov, Víťaz, Krompachy, Margecany (okresy: Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Obstarávateľ: Obec Kluknava
 • IČO Obstarávateľa: 00329274
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  30.03.2023
  Oznámenie
  30.03.2023
  Text strategického dokumentu
  30.03.2023