Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 (PHSR NSK 2016 – 2022), je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. PHSR NSK 2016 – 2022 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na obdobie 7 rokov, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Nitrianskom kraji stanovuje strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania Nitrianskeho regiónu. Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. zo dňa 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Obsah PHSR vyššieho územného celku je definovaný v § 7 ods. 3 cit. zákona. Cieľom dokumentu „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022“ je: • kompletná analýza územia s jeho väzbami, identifikácia hlavných faktorov rozvoja s odhadom budúceho možného vývoja Nitrianskeho kraja • návrh stratégie s výberom a popisom strategických cieľov, • návrh opatrení k jednotlivým cieľom a prioritám, • návrh úloh a postupov pri realizácii PHSR, určenie systému monitorovania a hodnotenia a zdrojov na realizáciu stanovených cieľov. Ciele budú definované v štyroch základných oblastiach rozvoja, hospodárskej, ľudských zdrojov, životného prostredia a dopravnej a technickej infraštruktúry.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37861298
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.