Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: PHRSR mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 – 2030 je kľúčovým strednodobým strategickým dokumentom na základe ktorého sa má mesto Rimavská Sobota starať o všeobecný a všestranný rozvoj územia mesta a jeho obyvateľov. Dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom NR SR. Č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a v zmysle odporúčaní Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja. PHRSR mesta Rimavská Sobota je otvorený multisektorový dokument, ktorý bude, vzhľadom aj na súčasné zmeny, v pravidelných intervaloch monitorovaný, vyhodnocovaný a aktualizovaný.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Obstarávateľ: Mesto Rimavská Sobota
 • IČO Obstarávateľa: 00319031
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  16.11.2023
  20.11.2023
  Oznámenie
  16.11.2023
  Text strategického dokumentu
  16.11.2023
  16.11.2023