Prívodné potrubie Slovianskych prameňov, odvodnenie pozemkov okolo miestnej účelovej komunikácie a prívod vody do areálu rybárstva Brčná

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb 12.10 Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovať nový zberný objekt záchytu prameňov pre Rybárstvo Brčná, taktiež vybudovať ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa (I. etapa), výstavba rozvodu vody a záchytov (II. etapa), pričom sa prihliada na dodržiavanie stanovených schválených regulatív pre dané územie, z požiadaviek na súčasnú modernú architektúru a zohľadňuje sa charakteristika okolia. Hlavnou činnosťou je produkcia a distribúcia rýb, taktiež sádkovanie rýb. Chov sa uskutočňuje v klasických zemných rybníčkoch na celkovej rozlohe 12 728 m2 vodnej plochy (vlastná produkcia ikier až po odchov rýb do požadovanej hmotnosti)
 • Dotknutá obec: Valča, Slovany (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: CENTRAL AGRO FOREST FINANCE, spol. s r.o., Rybníky 331, 038 43 Kláštor pod Znievom, v zastúpení PRIMA PROJEKT – SK s.r.o., Tajovského 2040/2, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 43884164
 • Povoľujúci orgán: Obec Slovany, stavebný úrad
  Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.10.2019
  Text oznámenia o zmene
  24.10.2019
  24.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.12.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  16.01.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.02.2020