Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre polnohospodárstvo vrátane melioracných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie dostatočnej potreby závlahovej vody pre koncové zariadenia- zavlažovače o maximálnej zavlažiteľnej výmere 498 ha, prostredníctvom jestvujúceho vodného zdroja- zdrojovej čerpacej stanice a sústavy (ďalej len ZČS) „ZČS Pusté Úľany“ s čerpacou stanicou (ďalej len ČS) ČS Pavlice v zmysle zák. č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Napojenie potrubia bude z jestvujúceho hydrantu vetvy B09 závlahovej sústavy ZČS Pusté Úľany. Prívodné potrubie o celkovej dĺžke 4,5 km je navrhované pre zabezpečenie dostatočného množstva závlahovej vody pre zavlažovače, ktorými bude firma AGROMAČAJ a.s.. aplikovať závlahu na nimi obhospodarované poľnohospodárske pozemky v predmetných katastroch na suchom ohrozované severnejšie poľnohospodárske pozemky.
 • Dotknutá obec: Voderady, Pavlice (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455
 • IČO Navrhovateľa: 46184341
 • Povoľujúci orgán: Obec Voderady, Obec Pavlice, OÚ Trnava-OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.01.2019
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o., jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
  Text zámeru
  11.01.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.03.2019
  06.03.2019