Prístrešok „SPERRLAGER“

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Z dôvodu nedostatku priestorov sa investor rozhodol vybudovať oceľový prístrešok určený na skladovanie v jestvujúcom priemyselnom areály firmy Webasto Convertibles Slovakia s.r.o., slúžiacu pre výrobu sklápacích striech, kabrio striech v oblasti strojárenskej výroby pre automobilový priemysel.
 • Dotknutá obec: Veľký Meder (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 44939426
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.07.2019
  Text oznámenia o zmene
  09.07.2019
  09.07.2019
  09.07.2019
  09.07.2019
  09.07.2019
  09.07.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.09.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  10.09.2019