Prístavba výrobnej haly Miba Steeltec

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je rozšírenie a prístavba výrobnej haly firmy Miba Steeltec s.r.o., ktorá je zameraná na strojársku výrobu. Predmetná stavba je navrhovaná ako prístavba k existujúcej hale a tvoria ju dva hlavne stavebné objekty navzájom prepojené z existujúcou výrobnou halou a administratívnou budovou do jedného funkčného celku
 • Dotknutá obec: Vráble (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Miba Steeltec s.r.o., ul. Hlavná 48, 952 01 Váble
 • IČO Navrhovateľa: 36565911
 • Povoľujúci orgán: OU NR, Mesto Vráble
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.01.2019
  Spracovateľ zámeru RKL Nitra - Peter Bányi
  Text zámeru
  10.01.2019
  10.01.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.02.2019