Prístavba obchodného centra KORZO v Prievidzi - 3. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je prístavba objektu SO 101 s funkciou občianska vybavenosť obchodného charakteru, rozšírenie jestvujúceho multikina a doplnenie nadzemného parkovacieho domu a objektu SO 102 s funkciou: občianska vybavenosť charakteru obchodu a služieb, doplnenie gastroprevádzok a rekreačných služieb a doplnenie parkovania v hromadných podzemných garážach. Prístavby stavebných objektov budú umiestnené na plochách súčasných parkovacích plôch, kde prevažná väčšina parkovacej kapacity bude presunutá do parkovacieho domu, ktorý bude slúžiť pre návštevníkov v rámci bežnej prevádzky.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: SCP s. r. o., Veľká Okružná 59A, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36292079
 • Povoľujúci orgán: Mesto Prievidza, OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.