Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, zmena 05.2017

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spresnenie a optimalizácia funkčných plôch priemyselnej zóny pri dodržaní prislúchajúcich regulatívov daného územia v súlade s územným plánom mesta Sereď a optimalizácia parkovacích miest podľa požiadaviek nových klientov.
 • Dotknutá obec: Sereď (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka
 • IČO Navrhovateľa: 36865940
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.07.2017
  Text oznámenia o zmene
  07.07.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.08.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  21.09.2017