Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je doplnenie počtu parkovacích stojísk v príslušných sektoroch priemyselnej zóny Sereď, v súvislosti s novými požiadavkami budúcich užívateľov logisticko-montážnych areálov vzhľadom na plánované zvýšenie pracovných príležitostí v danom území.
 • Dotknutá obec: Sereď, Veľká Mača, Vlčkovce (okresy: Galanta, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka
 • IČO Navrhovateľa: 35928409
 • Povoľujúci orgán: Mesto Sereď
  Okresný úrad Galanta
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.10.2017
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  19.10.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  15.12.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  27.02.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  27.02.2018

  Verejné prerokovanie

  Zasadacka MÚ Sered, Nám. republiky 10, dna 28.03.2018 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.11.2018