Pri Šúre - Súbor 40 rodinných domov, stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť je súčasťou stavby „Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov“,stavba sa nachádza v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
 • Dotknutá obec: Chorvátsky Grob (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ:
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Chorvátsky Grob
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Obec Chorvástky Grob
  Informácia pre verejnosť
  09.09.2019
  Text podnetu
  09.09.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.01.2020