Preskočit na obsah

Pri rybníku

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovať súbor objektov tvoriacich spoločne nový obytno-športový blok na vstupe do mestskej časti Devínska Nová Ves zo severovýchodu. Spoločne sa navrhuje v území postaviť 45 bytov rôznych veľkostných kategórií, multifunkčná športová hala s príslušenstvom a ubytovaním s kapacitou 154 ľudí. Územie je doplnené verejnou zeleňou a detským ihriskom s vonkajšou voľnou športovou plochou a prvkami drobnej architektúry.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: RETEP Slovakia, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35786281
 • Povoľujúci orgán: MČ BA - Devínska Nová Ves, OÚ BA OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.02.2019
  Spracovateľ zámeru ADD Piešťany, s.r.o.
  Text zámeru
  18.02.2019

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  29.03.2019