Preskočit na obsah

Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena účelu využitia navrhovanej polyfunkčnej budovy. Zmenšujú sa plochy administratívy a pridáva sa občianska vybavenosť na prízemí a prechodné ubytovanie – apartmány/ateliéry a časť ubytovania na horných podlažiach. Vzhľadom na zvyšujúce sa potreby statickej dopravy (počet parkovacích státí) sa pridáva budove jedno podzemné podlažie. Z pôvodného počtu 3 je navrhovaný počet podzemných podlaží 4. Celkovo bolo v pôvodnom projekte 326 parkovacích státí, teraz je navrhnutých spolu 451 parkovacích státí, pričom v podzemných podlažiach je situovaných 428 miest a 23 je umiestnených pred budovou pri obslužnej komunikácii na teréne (nad stropom suterénu objektu). Mení sa tiež spôsob odvedenia vôd z povrchového odtoku do vsaku.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Lotus design, s.r.o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46770950
 • Povoľujúci orgán: OUBA, MČ BA - Petržalka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  20.12.2017
  Text oznámenia o zmene
  20.12.2017
  12.02.2018
  12.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.04.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  22.05.2018