Preskočit na obsah

Prevádzkovanie mobilných zariadení na zhodnocovanie odpadov z dreva

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie dvoch mobilných zaradení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov typu: 1. BANDIT BEAST MODEL 1680, maximálna kapacita 12 000 ton/rok. 2. BANDIT BEAST MODEL 3680, maximálna kapacita 30 000 ton/rok. Mobilné zariadenia budú zhodnocovať ostatné odpady z dreva na celom území Slovenskej republiky. Pre potreby posudzovania mobilných zariadení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. bolo zvolené prvé miesto ich nasadenia v areáli v priemyselnej zóne mesta Sereď, na Niklovej ulici, pozemok parc. č. 3663/154, 3663/110, 3663/25, kat. úz. Sereď.
 • Dotknutá obec: Sereď (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Navrhovateľ: Refinall s. r. o., Krásna 1305/25, 926 01 Sereď
 • IČO Navrhovateľa: 50061461
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.05.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Tímea Ubreži
  Text zámeru
  20.05.2022
  20.05.2022
  20.05.2022
  20.05.2022
  20.05.2022