Preskočit na obsah

Prevádzka na zhodnocovanie odpadov drviacim zariadením

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie a vytvorenie možnosti zhodnocovania odpadov, vrátane komunálnych odpadov (zmesových, biologicky rozložiteľných a plastových) v súlade s environmentálnou politikou SR v lokalite mesta Bratislava. Zhodnocovanie odpadov v kapacite 25 000 t/rok bude prebiehať na špecializovanom zariadení drvením. Prevádzka na zhodnocovanie odpadov drviacim zariadením, bude predstavovať prvotný krok pre následné spracovanie vybranej časti odpadov, ktoré z rozmerových dôvodov nemôžu byť priamo spracovávané prevádzkami spoločnosti OLO a.s., drvením sa tak vytvoria výhodnejšie podmienky spracovávania týchto odpadov. Dané odpady sa momentálne spracovávajú v Zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO) prevádzkované spoločnosťou OLO a.s. Drviacim zariadením, typové označenie Husmann HL 1622, sa tiež plánuje spracovávať odpad, ktorý je určený na zhodnocovanie v plánovanom Zariadení aeróbneho zhodnocovania odpadov (ZAZO), ktoré bude tiež prevádzkovať spoločnosť OLO a.s. Tiež sa tu bude spracovávať odpad určený pre recyklačnú linku, kde sa recyklujú plasty, túto linku spoločnosť OLO a.s. už v súčasnosti vlastní. Rovnako sa tu budú spracovávať odpady určené pre recyklátora (drevený odpad a nábytok).
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00681300
 • Povoľujúci orgán: SIŽP
  OÚ BA
  MČ BA - RUŽINOV
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.02.2022
  Spracovateľ zámeru Ineco, s.r.o.
  Text zámeru
  07.02.2022
  27.05.2022
  06.06.2022